Mesto Topoľčany
Nám. M. R. Štefánika 1 , Topoľčany

Informovanie - Facebook

Prevádzkovateľ
Mesto Topoľčany, Nám. M. R. Štefánika 1 , Topoľčany
Osoba zodpovedná za ochranu osobných údajov
zodpovednaosoba@somi.sk

Práva dotknutej osoby

Právo na pristup k osobným údajom
Áno
Právo na opravu osobných údajov
Áno
Právo na vymazanie osobných údajov
Áno
Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov
Áno
Právo na prenosnosť osobných údajov
Áno
Právo namietať spracúvanie osobných údajov
Áno
Právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona č. 18/2018 Z. z.
Áno

Informácie o spracúvaných osobných údajoch

Účel spracúvania
Správa fanušikovskej stránky mesta za účelom informovanie verejnosti masovokomunikáčnými prostriedkami (prostrednítvom sociálnej siete Facebook) podľa §78 zákona 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.
Právny základ
Spracúvanie sa deje na základe oprávneného záujmu v zmysle čl.6 ods. 1/f Nariadenia EU (GDPR) a §13 - 1/f Zákona 18/2018 Z. z.
Doba uchovávania
Do pominutia účelu.
Príjemcovia
Návštevníci facebookovej stránky mesta.
Prenos do tretej krajiny
Áno v rámci zobrazovania facebookovej stránky.
Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.
Áno v rámci zobrazovania príspevkov sociálnou sieťou facebook.
Poskytnutie osobných údajov je nyvyhnutné pre zasielanie informácií o diani v meste.

Informovanie - telefónna linka mestskej polície

Prevádzkovateľ
Mesto Topoľčany, Nám. M. R. Štefánika 1 , Topoľčany
Osoba zodpovedná za ochranu osobných údajov
zodpovednaosoba@somi.sk

Práva dotknutej osoby

Právo na pristup k osobným údajom
Áno
Právo na opravu osobných údajov
Áno
Právo na vymazanie osobných údajov
Nie
Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov
Áno
Právo na prenosnosť osobných údajov
Nie
Právo namietať spracúvanie osobných údajov
Áno
Právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona č. 18/2018 Z. z.
Áno

Informácie o spracúvaných osobných údajoch

Účel spracúvania
Ochrana občanov a návštevníkov mesta, nahlasovanie priestupkov a mimoriadnych situácií.
Právny základ
Spracúvanie je nevyhnutné pre plnenie úloh vo verejnom záujme v zmysle čl.6 ods. 1/e Nariadenia EU (GDPR) a §13 ods. 1/e Zákona 18/2018 Z. z.
Doba uchovávania
Maximálne 30 dní. Záznam môže byť archivovaný aj na dlhšiu dobu pokiaľ si to účel spracovania bude vyžadovať, najmä v prípadoch trestnoprávnej zodpovednosti. Maximálne však 1 rok.
Príjemcovia
Fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorému sa osobné údaje poskytujú bez ohľad na to, či je treťou stranou.
Prenos do tretej krajiny
Nebude sa vykonávať.
Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania
Nebude sa vykonávať.

Informovanie - kamerový systém mestskej polície

Prevádzkovateľ
Mesto Topoľčany, Nám. M. R. Štefánika 1 , Topoľčany
Osoba zodpovedná za ochranu osobných údajov
zodpovednaosoba@somi.sk

Práva dotknutej osoby

Právo na pristup k osobným údajom
Áno
Právo na opravu osobných údajov
Nie
Právo na vymazanie osobných údajov
Nie
Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov
Áno
Právo na prenosnosť osobných údajov
Nie
Právo namietať spracúvanie osobných údajov
Áno
Právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona č. 18/2018 Z. z.
Áno

Informácie o spracúvaných osobných údajoch

Účel spracúvania
Ochrana verejných priestorov, občanov a návštevníkov mesta kamerovým systémom s obrazovým a zvukovým záznamom.
Právny základ
Spracúvanie je nevyhnutné pre plnenie úloh vo verejnom záujme v zmysle čl.6 ods. 1/e Nariadenia EU (GDPR) a §13 ods. 1/e Zákona 18/2018 Z. z.
Doba uchovávania
6 dní. Záznam môže byť archivovaný aj na dlhšiu dobu pokiaľ si to účel spracovania bude vyžadovať, najmä v prípadoch trestnoprávnej zodpovednosti.
Príjemcovia
Fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorému sa osobné údaje poskytujú bez ohľad na to, či je treťou stranou.
Prenos do tretej krajiny
Nebude sa vykonávať.
Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania
Nebude sa vykonávať.

Informovanie - vnútorný kamerový systém

Prevádzkovateľ
Mesto Topoľčany, Nám. M. R. Štefánika 1 , Topoľčany
Osoba zodpovedná za ochranu osobných údajov
zodpovednaosoba@somi.sk

Práva dotknutej osoby

Právo na pristup k osobným údajom
Áno
Právo na opravu osobných údajov
Nie
Právo na vymazanie osobných údajov
Áno
Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov
Áno
Právo na prenosnosť osobných údajov
Nie
Právo namietať spracúvanie osobných údajov
Áno
Právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona č. 18/2018 Z. z.
Áno

Informácie o spracúvaných osobných údajoch

Účel spracúvania
Ochrana majetku prevádzkovateľa a ochrana pred neoprávneným vniknutím do objektu prostredníctvom kamerového systému s obrazovým a zvukovým záznamom.
Právny základ
spracúvanie je na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa v zmysle čl.6 ods. 1/f Nariadenia EU (GDPR) a §13 ods. 1/f Zákona 18/2018 Z. z.
Doba uchovávania
Maximálne 6 dní. Záznam môže byť archivovaný aj na dlhšiu dobu pokiaľ si to účel spracovania bude vyžadovať, najmä v prípadoch trestnoprávnej zodpovednosti.
Príjemcovia
Fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorému sa osobné údaje poskytujú bez ohľad na to, či je treťou stranou.
Prenos do tretej krajiny
Nebude sa vykonávať.
Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania
Nebude sa vykonávať.

Informovanie - Vyhotovenie fotografií a videozáznamu z podujatí

Prevádzkovateľ
Mesto Topoľčany, Nám. M. R. Štefánika 1 , Topoľčany
Osoba zodpovedná za ochranu osobných údajov
zodpovednaosoba@somi.sk

Práva dotknutej osoby

Právo na pristup k osobným údajom
Áno
Právo na opravu osobných údajov
Áno
Právo na vymazanie osobných údajov
Nie
Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov
Áno
Právo na prenosnosť osobných údajov
Nie
Právo namietať spracúvanie osobných údajov
Áno
Právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona č. 18/2018 Z. z.
Áno

Informácie o spracúvaných osobných údajoch

Účel spracúvania
Vyhotovenie obrazového a zvukového záznamu z podujatí a akcií organizovaných mestom pre potreby informovania občanov masovokomunikačnými prostriedkami v zmysle §78 zákona 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.
Právny základ
Spracúvanie je nevyhnutné pre plnenie úloh vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci v zmysle čl.6 ods. 1/e Nariadenia EU (GDPR) a §13 ods. 1/e Zákona 18/2018 Z. z.
Doba uchovávania
Do pominutia účelu
Príjemcovia
Návštevníci webovej stránky mesta , čitatelia mestských novín (Radničné zvesti), diváci mestskej televízie (TV Centrál)
Prenos do tretej krajiny
Áno v rámci zobrazovania
Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania
Nebude sa vykonávať
Spracovanie osobných údajov je nevyhnutné pre potreby informovania občanov prostredníctvom masovokomunikačných prostriedkov podľa §78 zákona 18/2018 Z. z.

Informovanie - videozáznam z mestského zastupiteľstva

Prevádzkovateľ
Mesto Topoľčany, Nám. M. R. Štefánika 1 , Topoľčany
Osoba zodpovedná za ochranu osobných údajov
zodpovednaosoba@somi.sk

Práva dotknutej osoby

Právo na pristup k osobným údajom
Áno
Právo na opravu osobných údajov
Áno
Právo na vymazanie osobných údajov
Nie
Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov
Áno
Právo na prenosnosť osobných údajov
Nie
Právo namietať spracúvanie osobných údajov
Áno
Právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona č. 18/2018 Z. z.
Áno

Informácie o spracúvaných osobných údajoch

Účel spracúvania
Vyhotovenie a zverejnenie obrazového a zvukového záznamu zo zasadnutie mestského zastupiteľstva pre potreby informovania občanov masovokomunikačnými prostriedkami podľa §78 zákona 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.
Právny základ
Spracúvanie je nevyhnutné na splnenie úloh vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci v zmysle čl.6 ods. 1/e Nariadenia EU (GDPR) a §13 ods. 1/e Zákona 18/2018 Z. z.
Doba uchovávania
Do pominutia účelu
Príjemcovia
návštevníci webovej stránky mesta, diváci mestskej televízie (TV Centrál)
Prenos do tretej krajiny
Áno v rámci zobrazovania
Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania
Nebude sa vykonávať
Spracovanie osobných údajov je nevyhnutné pre potreby informovania občanov prostredníctvom masovokomunikačných prostriedkov podľa §78 zákona 18/2018 Z. z.

Informovanie - Životopis

Prevádzkovateľ
Mesto Topoľčany, Nám. M. R. Štefánika 1 , Topoľčany
Osoba zodpovedná za ochranu osobných údajov
zodpovednaosoba@somi.sk

Práva dotknutej osoby

Právo na pristup k osobným údajom
Áno
Právo na opravu osobných údajov
Áno
Právo na vymazanie osobných údajov
Nie
Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov
Áno
Právo na prenosnosť osobných údajov
Nie
Právo namietať spracúvanie osobných údajov
Áno
Právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona č. 18/2018 Z. z.
Áno

Informácie o spracúvaných osobných údajoch

Účel spracúvania
Vyžiadanie a archivovanie životopisu pre uzavretie pracovného pomeru.
Právny základ
Spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy v zmysle čl.6 ods. 1/b Nariadenia EU (GDPR) a §13 ods. 1/b Zákona 18/2018 Z. z.
Doba uchovávania
Podľa registratúrneho plánu.
Príjemcovia
Orgány štátnej moci a kontrolné orgány. Členovia výberovej komisie.
Prenos do tretej krajiny
Nebude sa vykonávať.
Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania
Nebude sa vykonávať.
Poskytovanie osobných údajov je zmluvnou požiadavkou. V prípade neposkytnutia požadovaných osobných údajov nemusíte byť prizvaný k výberovému konaniu.

Informovanie - Voľby

Prevádzkovateľ
Mesto Topoľčany, Nám. M. R. Štefánika 1 , Topoľčany
Osoba zodpovedná za ochranu osobných údajov
zodpovednaosoba@somi.sk

Práva dotknutej osoby

Právo na pristup k osobným údajom
Áno
Právo na opravu osobných údajov
Áno
Právo na vymazanie osobných údajov
Nie
Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov
Áno
Právo na prenosnosť osobných údajov
Nie
Právo namietať spracúvanie osobných údajov
Nie
Právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona č. 18/2018 Z. z.
Áno

Informácie o spracúvaných osobných údajoch

Účel spracúvania
Zabezpečenie priebehu volieb.
Právny základ
Spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa v zmysle čl.6 ods. 1/c Nariadenia EU (GDPR) a §13 ods. 1/c Zákona 18/2018 Z. z., Zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Doba uchovávania
Podľa registratúrneho plánu.
Príjemcovia
Volebné orgány, orgány verejnej správy.
Prenos do tretej krajiny
Nebude sa vykonávať.
Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania
Nebude sa vykonávať.
Poskytovanie osobných údajov, najmä vo vzťahu k povinnosti voliča preukazovať svoju totožnosť občianskym preukazom alebo iným úradným dokladom, ktorý obsahuje podobizeň voliča a všetky údaje uvedené o ňom v zozname voličov, je zákonnou požiadavkou v súlade so zákonom č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Informovanie - Žiadosti občanov

Prevádzkovateľ
Mesto Topoľčany, Nám. M. R. Štefánika 1 , Topoľčany
Osoba zodpovedná za ochranu osobných údajov
zodpovednaosoba@somi.sk

Práva dotknutej osoby

Právo na pristup k osobným údajom
Áno
Právo na opravu osobných údajov
Áno
Právo na vymazanie osobných údajov
Nie
Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov
Áno
Právo na prenosnosť osobných údajov
Nie
Právo namietať spracúvanie osobných údajov
Áno
Právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona č. 18/2018 Z. z.
Áno

Informácie o spracúvaných osobných údajoch

Účel spracúvania
Vybavovanie žiadosti podľa osobitného zákona alebo pri výkone verejnej moci – na tlačive žiadosti
Právny základ
Spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa v zmysle čl.6 ods. 1/c Nariadenia EU (GDPR) a §13 ods. 1/c Zákona 18/2018 Z. z., spracúvanie je nevyhnutné pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi v zmysle čl.6 ods. 1/e Nariadenia EU (GDPR) a §13 ods. 1/e Zákona 18/2018 Z. z.,
Doba uchovávania
Podľa registratúrneho plánu.
Príjemcovia
Orgány štátnej moci a kontrolné orgány.
Prenos do tretej krajiny
Nebude sa vykonávať.
Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania
Nebude sa vykonávať.
Poskytovanie osobných údajov je zákonnou požiadavkou. Neposkytnutie osobných údajov bude mať vplyv na vybavenie žiadosti.

Informovanie - Žiadosti občanov o uzavretie zmluvy

Prevádzkovateľ
Mesto Topoľčany, Nám. M. R. Štefánika 1 , Topoľčany
Osoba zodpovedná za ochranu osobných údajov
zodpovednaosoba@somi.sk

Práva dotknutej osoby

Právo na pristup k osobným údajom
Áno
Právo na opravu osobných údajov
Áno
Právo na vymazanie osobných údajov
Nie
Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov
Áno
Právo na prenosnosť osobných údajov
Nie
Právo namietať spracúvanie osobných údajov
Áno
Právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona č. 18/2018 Z. z.
Áno

Informácie o spracúvaných osobných údajoch

Účel spracúvania
Plnenie predmetu zmluvy alebo vybavenie žiadosti o uzavretie zmluvy (predzmluvného vzťahu)
Právny základ
spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy v zmysle čl.6 ods. 1/b Nariadenia EU (GDPR) a §13 ods. 1/b Zákona 18/2018 Z. z.
Doba uchovávania
Podľa registratúrneho plánu - počas trvania zmluvného vzťahu a 10 rokov od jeho ukončenia.
Príjemcovia
Orgány štátnej moci a kontrolné orgány. Návštevníci webovej stránky mesta (povinné zverejňovanie zmlúv).
Prenos do tretej krajiny
Nebude sa vykonávať.
Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania
Nebude sa vykonávať.
Poskytovanie osobných údajov je zmluvnou požiadavkou. Neposkytnutie osobných údajov bude mať vplyv na uzatvorenie zmluvy.

Informovanie - Zverejňovanie na úradnej tabuli

Prevádzkovateľ
Mesto Topoľčany, Nám. M. R. Štefánika 1 , Topoľčany
Osoba zodpovedná za ochranu osobných údajov
zodpovednaosoba@somi.sk

Práva dotknutej osoby

Právo na pristup k osobným údajom
Áno
Právo na opravu osobných údajov
Áno
Právo na vymazanie osobných údajov
Nie
Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov
Áno
Právo na prenosnosť osobných údajov
Nie
Právo namietať spracúvanie osobných údajov
Áno
Právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona č. 18/2018 Z. z.
Áno

Informácie o spracúvaných osobných údajoch

Účel spracúvania
Zverejňovanie dokumentov verejnou vyhláškou na úradnej tabuli.
Právny základ
Spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa v zmysle čl.6 ods. 1/c Nariadenia EU (GDPR) a §13 ods. 1/c Zákona 18/2018 Z. z., spracúvanie je nevyhnutné pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi v zmysle čl.6 ods. 1/e Nariadenia EU (GDPR) a §13 ods. 1/e Zákona 18/2018 Z. z.,
Doba uchovávania
15 dní
Príjemcovia
Orgány štátnej moci a kontrolné orgány.
Prenos do tretej krajiny
Nebude sa vykonávať.
Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania
Nebude sa vykonávať.
Poskytovanie osobných údajov je zákonnou požiadavkou. Neposkytnutie osobných údajov bude mať vplyv na vybavenie žiadosti.

Informovanie - Oznamovanie protispoločenskej činnosti

Prevádzkovateľ
Mesto Topoľčany, Nám. M. R. Štefánika 1 , Topoľčany
Osoba zodpovedná za ochranu osobných údajov
zodpovednaosoba@somi.sk

Práva dotknutej osoby

Právo na pristup k osobným údajom
Áno
Právo na opravu osobných údajov
Áno
Právo na vymazanie osobných údajov
Nie
Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov
Áno
Právo na prenosnosť osobných údajov
Nie
Právo namietať spracúvanie osobných údajov
Áno
Právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona č. 18/2018 Z. z.
Áno

Informácie o spracúvaných osobných údajoch

Účel spracúvania
Vedenie evidencie oznámení oznamovateľov protispoločenskej činnosti.
Právny základ
Spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa v zmysle čl.6 ods. 1/c Nariadenia EU (GDPR) a §13 ods. 1/c Zákona 18/2018 Z. z. – zákon č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti.
Doba uchovávania
Podľa registratúrneho plánu - 3 roky.
Príjemcovia
Orgány verejnej moci, orgán príslušný na prijatie oznámenia, prokuratúra, orgán príslušný na konanie o správnom delikte.
Prenos do tretej krajiny
Nebude sa vykonávať.
Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania
Nebude sa vykonávať.
Poskytovanie osobných údajov je zákonnou požiadavkou.

Vaše práva pri ochrane osobných údajov

Právo na prístup

Máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o Vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako Vaše osobné údaje používame. Vo väčšine prípadov Vám budú Vaše osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ nepožadujete iný spôsob ich poskytnutia. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú Vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné.

Právo na opravu

Prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o Vás máme k dispozícii. Ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili.

Právo na výmaz (na zabudnutie)

Máte právo nás požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o Vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, môžeme mať určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť Vašej žiadosti vyhovieť.

Právo na obmedzenie spracúvania

za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať Vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o Vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už Vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať.

Právo na prenosnosť údajov

Za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať Vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o Vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už Vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať.

Právo namietať

Máte právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré je založené na našich legitímnych oprávnených záujmoch. V prípade, ak nemáme presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracúvanie a Vy podáte námietku, nebudeme Vaše osobné údaje ďalej spracúvať.

Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov

Ak sa domnievate, že Vaše osobné údaje sú spracúvané nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, https://dataprotection.gov.sk.

Kontaktné údaje

  • Mailová adresa: zodpovednaosoba@somi.sk
  • Telefonický kontakt: +421 48 4146 759

Získavanie osobných údajov z iných zdrojov

Pri výkone verejnej moci a preneseného výkonu štátnej správy môžeme získať vaše osobné údaje aj z verejne dostupných registrov ako sú kataster nehnuteľností, obchodný register, živnostenský register a podobne. Takto získané osobné údaje sú použité len za účelom doručovania písomností ako sú oznámenia/upovedomenia o začatí konania, rozhodnutia, výzvy orgánov a pod. Rozsah takto získaných osobných údajov je zvyčajne meno, priezvisko, adresa, a na rozlíšenie menovcov niekedy aj dátum narodenia, ak ho verejný register obsahuje. Osobné údaje nie sú nijakým spôsobom zhromažďované na použitie za iným účelom. Odoslaná písomnosť je archivovaná v zmysle registratúrneho plánu.

Kontaktné údaje

  • Mailová adresa: zodpovednaosoba@somi.sk
  • Telefonický kontakt: +421 48 4146 759

Informovanie - Uzavretie zmluvy

Prevádzkovateľ
Mesto Topoľčany, Nám. M. R. Štefánika 1 , Topoľčany
Zodpovedná osoba
zodpovednaosoba@somi.sk

Práva dotknutej osoby

Právo na pristup k osobným údajom
Áno
Právo na opravu osobných údajov
Áno
Právo na vymazanie osobných údajov
Nie
Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov
Áno
Právo na prenosnosť osobných údajov
Nie
Právo namietať spracúvanie osobných údajov
Áno
Právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona č. 18/2018 Z. z.
Áno

Informácie o spracúvaných osobných údajoch

Účel spracúvania
Plnenie predmetu zmluvy alebo vybavenie žiadosti o uzavretie zmluvy (predzmluvného vzťahu)
Právny základ
spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy v zmysle čl.6 ods. 1/b Nariadenia EU (GDPR) a §13 ods. 1/b Zákona 18/2018 Z. z.
Doba uchovávania
Podľa registratúrneho plánu - počas trvania zmluvného vzťahu a 10 rokov od jeho ukončenia.
Príjemcovia
Orgány štátnej moci a kontrolné orgány.
Prenos do tretej krajiny
Cez internet v rámci povinného zvereňovania zmlúv.
Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania
Nebude sa vykonávať.
Poskytovanie osobných údajov je zmluvnou požiadavkou. Neposkytnutie osobných údajov bude mať vplyv na uzatvorenie zmluvy.