zodpovednaosoba@somi.sk

Informovanie o spracovaní osobných údajov žiaka


Prevádzkovateľ: Mesto Bojnice, Sládkovičova 1 , Bojnice
Kontaktné údaje na zodpovednú osobu: zodpovednaosoba@somi.sk

Účel spracovania: zabezpečenie výchovy a vzdelávania žiakov materskej školy
Právny základ: osobitný zákon – zákon 245/2008 Z. z. Školský zákon
Príjemcovia alebo kategórie príjemcov: orgány štátnej moci a kontrolné orgány, centrálny register, zriaďovateľ, iné pedagogické zariadenia
Prenos osobných údajov do tretej krajiny: nebude
Doba uchovávania osobných údajov: na uchovávanie osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame sa vzťahuje zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach v spojení s Registratúrnym plánom mesta

Prevádzkovateľ po splnení účelu spracúvania osobných údajov bez zbytočného odkladu zabezpečí likvidáciu osobných údajov pokiaľ to osobitný zákon nevyžaduje inak. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že zabezpečí primeranú úroveň ochrany osobných údajov a že bude spracúvať osobné údaje len v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje zákonu o ochrane osobných údajov a ani osobitným zákonom, podľa ktorých sa osobné údaje spracovávajú.

Práva dotknutej osoby:
  • Dotknutá osoba má právo požadovať od Prevádzkovateľa prístup k jeho osobným údajom a právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo právo namietať proti spracúvaniu, ako aj právo na prenosnosť údajov,
  • Dotknutá osoba má právo obhajovať svoje práva prostredníctvom zodpovednej osoby alebo podaním podnetu na šetrenie, sťažnosti, dozornému orgánu, na Slovensku Úradu na ochranu osobných údajov v zmysle §100 zákona č.: 18/2018 Z. z..