zodpovednaosoba@somi.sk

Informovanie o vyhotovení fotografií a videozáznamu z podujatí mesta


Prevádzkovateľ: Mesto Bojnice, Sládkovičova 1 , Bojnice
Kontaktné údaje na zodpovednú osobu: zodpovednaosoba@somi.sk

Účel spracovania: vyhotovenie obrazového a zvukového záznamu z podujatí a akcií organizovaných mestom pre potreby informovania občanov masovokomunikačnými prostriedkami
Právny základ: osobitný zákon – zákon 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov
Príjemcovia alebo kategórie príjemcov: návštevníci webovej stránky mesta, čitatelia mestských novín (Bojnické zvesti), diváci mestskej televízie (RTV Prievidza), návštevníci facebookovej stránky mesta
Prenos osobných údajov do tretej krajiny: nebude
Doba uchovávania osobných údajov: do pominutia účelu spracovania

Prevádzkovateľ po splnení účelu spracúvania osobných údajov bez zbytočného odkladu zabezpečí likvidáciu osobných údajov pokiaľ to osobitný zákon nevyžaduje inak. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že zabezpečí primeranú úroveň ochrany osobných údajov a že bude spracúvať osobné údaje len v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje zákonu o ochrane osobných údajov a ani osobitným zákonom, podľa ktorých sa osobné údaje spracovávajú.

Práva dotknutej osoby:
  • Dotknutá osoba má právo požadovať od Prevádzkovateľa prístup k jeho osobným údajom a právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo právo namietať proti spracúvaniu, ako aj právo na prenosnosť údajov,
  • Dotknutá osoba má právo obhajovať svoje práva prostredníctvom zodpovednej osoby alebo podaním podnetu na šetrenie, sťažnosti, dozornému orgánu, na Slovensku Úradu na ochranu osobných údajov v zmysle §100 zákona č.: 18/2018 Z. z..