zodpovednaosoba@somi.sk

Informovanie o spracovaní osobných údajov voliča


Informácie pre voličov  o spracúvaní osobných údajov

Prevádzkovateľ

Mesto Bojnice

Zodpovedná osoba - kontakt

zodpovednaosoba@somi.sk

Práva dotknutej osoby

právo na prístup k osobným údajom

áno

právo na opravu osobných údajov

áno

právo na vymazanie osobných údajov

nie

právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov

áno

právo na prenosnosť osobných údajov

nie

právo namietať spracúvanie osobných údajov

nie

právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona č. 18/2018 Z. z.

áno

Informácie o spracúvaných údajoch

účel spracúvania

zabezpečenie priebehu volieb do Európskeho parlamentu

právny základ

Zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov

doba uchovávania

 5 rokov

príjemcovia

Volebné orgány, Orgány verejnej správy

oprávnené záujmy

nie

prenos do tretej krajiny

nie

automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania

nie

Poskytovanie osobných údajov, najmä vo vzťahu k povinnosti preukázať sa pred hlasovaním preukazom totožnosti, ktorý obsahuje podobizeň voliča a všetky údaje uvedené o ňom v zozname voličov, je zákonnou požiadavkou v súlade so zákonom č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov